Vedtatt plan

Kommunestyret vedtok 25.03.2021, sak 35/21

«DETALJREGULERING E6 KVITHAMMAR-ÅSEN, PARSELL STJØRDAL KOMMUNE»

Planområdet er lokalisert nord for Stjørdal og strekker seg fra eksisterende E6 ved Kvithammar til ca. midt i Høghåmmårtunnelen på kommunegrensen til Levanger kommune. Planen omfatter ny E6 med firefelts motorveg fra Kvithammar gjennom Forbordsfjelltunnell, via en dagsone i Langsteindalen og inn i Høghåmmårtunnelen som kommer ut i Vuddudalen i Levanger kommune.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, senest innen 30.04.2021

Plandokumenter

3-053 Planbeskrivelse (18.12.2020)_vedtatt (PDF, 8,88 MB)

3-053 Planbestemmelser (25.03.2021)_vedtatt (PDF, 367 kB)

3-053 Plankart PG_vedtatt plan (PDF, 9,82 MB)

3-053 Plankart UG_vedtatt plan (PDF, 10,5 MB)

Vedlegg

3-053 Plankart supplerende PG_5 m koter_vedtatt plan (PDF, 5,73 MB)

3-053 Plankart supplerende PG_bestemmelsesområder_vedtatt plan (PDF, 8,08 MB)

3-053 Plankart supplerende PG_geometri_vedtatt plan (PDF, 11 MB)

3-053 Plankart supplerende UG_5 m koter_vedtatt plan (PDF, 4,38 MB)

3-053 Plankart supplerende UG_geometri_vedtatt plan (PDF, 10,7 MB)

3-053 R1-AKU-02 Støyfaglig fagrapport (02.12.202)_vedtatt (PDF, 41,3 MB)

3-053 R1-GEOL-02 Forbordsfjelltunnelen Ingeniørgeologisk rapport (02.12.2020)_vedtatt (PDF, 112 MB)

3-053 R1-GEOL-03 Høghåmmårtunnelen Ingeniørgeologisk rapport (02.12.2020)_vedtatt (PDF, 101 MB)

3-053 R1-GEOL-06 Bergskjæring ved Furukollen, ingeniørgeologisk rapport (02.12.2020)_vedtatt (PDF, 5,51 MB)

3-053 R1-GEOT-08 Tolking av geotekniske parametere (18.12.2020)_vedtatt (PDF, 54,1 MB)

3-053 R1-GEOT-09 Geoteknisk fagrapport (02.12.2020)_vedtatt (PDF, 49,8 MB)

3-053 R1-HYD-01 Hydrologisk vurdering Langsteinelva (02.12.2020)_vedtatt (PDF, 1,33 MB)

3-053 R1-HYD-02 Hydrologisk vurdering Vollselva (02.12.2020)_vedtatt (PDF, 1,37 MB)

3-053 R1-KON-04 Forprosjekt konstruksjoner (02.12.2020)_vedtatt (PDF, 3,04 MB)

3-053 R1-LARK-01 Designoppfølgingsplan (18.12.2020)_vedtatt (PDF, 18,3 MB)

3-053 R1-PLAN-04 Fagrapport jordhåndtering (18.12.2020)_vedtatt (PDF, 7,4 MB)

Politisk behandling av planen

3-053 Oppsummering av uttalelser med kommunedirektørens vurdering (08.12.2020)_2. gang (PDF, 339 kB)

3-053 Samlet saksframstilling (10.02.2021)_2.gang (PDF, 1,73 MB)

3-053 Samlet saksframstilling (25.03.2021)_vedtatt (PDF, 427 kB)

Øvrige plandokumenter

3-053 N1-VA-03 Raudhåmmårbekken 22.10.2020 (PDF, 1,93 MB)

3-053 N1-VA-04 Raudhåmmårbekken åpen løsning (02.12.2020) (PDF, 2,49 MB)

3-053 Plankart supplerende PG_5 m koter (18.12.2020)_vedtatt (PDF, 5,73 MB)

3-053 Plankart supplerende PG_bestemmelsesområder (18.12.2020)_vedtatt (PDF, 8,08 MB)

3-053 Plankart supplerende PG_geometri (18.12.2020)_vedtatt (PDF, 11 MB)

3-053 Plankart supplerende UG_5 m koter (18.12.2020)_vedtatt (PDF, 4,38 MB)

3-053 Plankart supplerende UG_geometri (18.12.2020)_vedtatt (PDF, 10,7 MB)

3-053 R0-HYD-01 Hydrologiske forutsetninger (02.12.2020)_2.gang (PDF, 1,22 MB)

3-053 R1-ANL-01 Anleggsgjennomføring (18.12.2020)_2.gang (PDF, 2,9 MB)

3-053 R1-BIM-03 Illustrasjonsvedlegg (18.12.2020)_2. gang (kompr.) (PDF, 21,6 MB)

3-053 R1-EL-01 Fagrapport Elektro (02.12.2020)_2.gang (PDF, 1,10 MB)

3-053 R1-LUFT-01 Luftfaglig rapport (02.12.2020)_2.gang (PDF, 2,31 MB)

3-053 R1-MG-01 Fagrapport Miljøgeologi (18.12.2020)_2.gang (PDF, 5,76 MB)

3-053 R1-PLAN-03 Overordna vurdering av massedeponier (18.12.2020)_2.gang (PDF, 2,81 MB)

3-053 R1-PLAN-04 Fagrapport jordhåndtering (18.12.2020)_2.gang (PDF, 7,11 MB)

3-053 R1-PLAN-05 KU- landskapsbilde (18.12.2020)_2. gang (PDF, 35,2 MB)

3-053 R1-PLAN-06 KU-friluftsliv, by- og bygdeliv (18.12.2020) _2.gang. (PDF, 8,75 MB)

3-053 R1-PLAN-07 KU- kulturarv (18.12.2020)_2. gang (PDF, 5,99 MB)

3-053 R1-PLAN-08 KU naturressurser (18.12.2020)_2.gang (PDF, 10,1 MB)

3-053 R1-PLAN-09 Risiko- og sårbarhetsanalyse (02.12.2020)_2.gang (PDF, 1,51 MB)

3-053 R1-TS-03 Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse (18.12.2020)_2.gang (PDF, 1,15 MB)

3-053 R1-TUN-01 Fagrapport tunnel (02.12.2020)_2.gang (PDF, 1,09 MB)

3-053 R1-VA-01 Fagrapport VA (02.12.2020)_2.gang (PDF, 3,25 MB)

3-053 R1-VEG-01 Plan- og profiltegninger (02.12.2020)_2.gang (PDF, 10,4 MB)

3-053 R1-YM-03 KU Naturmangfold (18.12.2020)_2.gang (PDF, 9,22 MB)

3-053 Vedlegg 1 2020-02-05 ICE sesjon - Vollsdalen (PDF, 2,00 MB)

3-053 Vedlegg 2 Varsel om planoppstart inkl. planprogram - Merknadsoppsummering Nye Veier (PDF, 188 kB)

3-053 Vedlegg 3 Varslingsliste - planprogram og utvidet varsling 1 og 2. E6 K-Å (PDF, 473 kB)

3-053 Vedlegg 4 Annonse og varselbrev - utvidet varsling 1 og 2. E6 K-Å (PDF, 13,5 MB)

3-053 Vedlegg 5 Innkomne merknader - utvidet varsling 1 og 2. E6 K-Å (PDF, 5,87 MB)

3-053 Vedlegg 6 Utvidelse av planområde 1. gang - Merknadsmatrise E6 K-Å (PDF, 2,00 MB)

3-053 Vedlegg 7 Utvidelse av planområde 2. gang - Merknadsmatrise E6 K-Å (PDF, 320 kB)

3-053 Vedlegg 9 Offentlig ettersyn og høring – Merknadsmatrise (18.12.2020)_2. gang (PDF, 632 kB)

3-053 Vurderinger etter vannforskriften § 12 og nml. kapittel II (PDF, 358 kB)