Vedtatt plan

Kommunestyret vedtok 28.05.2020, sak 36/20, detaljreguleringsplan for

3-052 JERNBANEKULVERT LANGSTEIN

Planområdet er lokalisert på Langstein, og strekker seg fra Fættenfjorden ved E6 i vest og oppover langs fv. 6816 til avkjørselen mot Drogset i øst. Planen omfatter bl.a. utskifting av jernbanekulvert, utbedring av fv. 6816 og midlertidig rundkjøring på E6. Dette er forberedende arbeider ifm. kommende utbygging av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, senest innen 25.06.2020

Plandokumenter

3-052 Plankart (03.04.2020)_vedtatt (PDF, 5 MB)

3-052 Planbestemmelser (27.04.2020)_vedtatt (PDF, 284 kB)

3-052 Planbeskrivelse (27.04.2020)_vedtatt (PDF, 8 MB)

Vedlegg

3-052 Supplerende plankart med geometri (03.04.2020)_vedtatt (PDF, 5 MB)

3-052 Supplerende plankart uten faresoneskravur (03.04.2020)_vedtatt (PDF, 5 MB)

3-052 Illustrasjonsvedlegg (14.11.2019)_vedtatt (PDF, 18 MB)

3-052 Plan- og profiltegninger (01.11.2019)_vedtatt (PDF, 5 MB)

3-052 Fagrapport detaljregulering (20.01.2020)_vedtatt (PDF, 3 MB)

3-052 Fagrapport naturmangfold (20.12.2019)_vedtatt (PDF, 2 MB)

3-052 Geoteknisk fagrapport (20.01.2020)_vedtatt (PDF, 45 MB)

3-052 Uavhengig kontroll geoteknikk (01.11.2019)_vedtatt (PDF, 218 kB)

3-052 Ingeniørgeologisk fagrapport (20.12.2020)_vedtatt (PDF, 34 MB)

3-052 ROS-analyse (20.12.2019)_vedtatt (PDF, 2 MB)

3-052 Risikovurdering trafikksikkerhet (16.12.2019)_vedtatt (PDF, 2 MB)

3-052 Støyrapport (17.09.2019)_vedtatt (PDF, 624 kB)

3-052 RAMS-vurdering (16.12.2019)_vedtatt (PDF, 2 MB)


3-052 Merknadsmatrise - offentlig ettersyn og høring (20.02.2020)_vedtatt (PDF, 157 kB)

3-052 Samlet saksframstilling vedtatt plan (PDF, 163 kB)