Vedtatt plan

Kommunestyret vedtok 10.09.2020, sak 64/20

«DETALJREGULERING HOLVEGEN PLAN ID 3-051»

Planområdet er lokalisert på Stjørdal, Holan og strekker seg fra eksisterende E6 ved Holvegen og fram til Holan og Vollselva øst. Planen omfatter bl.a. etablering av midlertidig rundkjøring på E6, midlertidig anleggsvei og tunnelpåhugg i Forbordsfjellet.

Det har ikke kommet inn klage på reguleringsplanen innen klagefristen som var 1. oktober 2020.

Plandokumenter

3-051 Plankart (12.08.2020)_vedtatt (PDF, 2 MB)

3-051 Planbestemmelser (18.09.2020)_vedtatt (PDF, 955 kB)

3-051 Planbeskrivelse (18.09.2020)_vedtatt (PDF, 6,5 MB)

Vedlegg

3-051 Plankart supplerende med geometri og eiendomsgrenser (12.08.2020)_vedtatt (PDF, 1,52 MB)

3-051 Plankart supplerende uten faresoner (12.08.2020)_vedtatt (PDF, 1,42 MB)

3-051 Illustrasjonsvedlegg (16.04.2020)_vedtatt (PDF, 422 kB)

3-051 Plan- og profiltegninger (06.03.2020)_vedtatt (PDF, 4,55 MB)

3-051 Samlet saksframstilling (10.09.2020)_vedtatt (PDF, 260 kB)

3-051 Fagrapport naturmangfold (11.08.2020)_vedtatt (PDF, 1,8 MB)

3-051 Fagrapport geoteknikk (15.04.2020)_vedtatt (PDF, 3,4 MB)

3-051 ROS-analyse (22.04.2020)_vedtatt (PDF, 3,7 MB)

3-051 Fagrapport trafikksikkerhet (07.05.2020)_vedtatt (PDF, 2 MB)

3-051 Fagrapport støy (02.04.2020)_vedtatt (PDF, 600 kB)

3-051 Fagrapport kvikkleire (15.04.2020)_vedtatt (PDF, 47,1 MB)

3-051 Jordkvalitet (22.04.2020)_vedtatt (PDF, 1,8 MB)

3-051 Merknadsmatrise - offentlig ettersyn og høring (12.08.2020)_vedtatt (PDF, 213 kB)

3-051 Detaljreg. Holvegen. Sluttbehandling. Protokoll (1) (PDF, 100 kB)