PLANUTVIDELSE/TILLEGGSVARSLING I STJØRDAL KOMMUNE – OKTOBER 2019

I desember 2018 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet for en ny firefelts motorvei på ca. 19 km fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning og vi har utarbeidet et planprogram med planavgrensning for Stjørdal og Levanger kommune. Planprogram ble vedtatt i Stjørdal kommune 03.04.2019 og i Levanger kommune 13.03.2019.

I henhold til plan- og bygningsloven(PBL) § 12-1 og § 12-8 varsles det med dette en utvidelse av planområdet for regulering «E6 Kvithammar-Åsen Parsell Stjørdal kommune» (PlanID 2-067).

For mer detaljert kartoversikt med utvidet plangrense, se vår merknadsportal:

Merknadsportalen vil være åpen i annonsert merknadsperiode.

Forslag til utvidelsen av planområdet er et resultat av alternativvurderinger, behov for tilførselsvei, midlertidige rigg- og anleggsområder, rundkjøringer/kryssutforming, samt områder til massedeponi. Planutvidelsene er markert med blå farge og er på ca. 1 305 daa. Klikk her for å se kartet Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av den videre planprosessen.

Det er behov for å sikre en tilfredsstillende adkomst inn til hovedlinjen før forventet byggestart for hovedarbeidene vinteren 2020/21. Eksisterende veger benyttes som tilførselsveger. Grunnet nødvendig oppgradering av tilførselsveger og at tilkomsten er tidskritisk, er disse områdene trukket ut av hovedplanen for E6 Kvithammar-Åsen. Vi legger til to separate planer for henholdsvis «Reguleringsplan for jernbanekulvert Langstein» (PlanID 3-052) og «Reguleringsplan for Holvegen» (PlanID 3-051) som tilførselsveier til hovedlinjen. Disse to mindre reguleringsplanene inngår i varslingsområdet for E6 Kvithammar-Åsen Parsell, men grensesnittet og eventuelt overlapp med hovedplan er ikke endelig avklart enda. Dette avklares i den videre planprosessen, og skal framgå når reguleringsplanforslagene blir lagt ut til offentlig ettersyn og høring.

Endringene for «Reguleringsplan jernbanekulvert Langstein» (PlanID 3-052) omfatter:

  • utbedringer av eksisterende veger med møtelommer, permanent
  • midlertidig rundkjøring på dagens E6, inkludert en mindre fylling mot strandsonen
  • utskifting av kulvert under jernbanen
  • midlertidig rigg og anleggsområder nær linjen

Endringer for «Reguleringsplan Holvegen» (PlanID 3-051) omfatter:

  • utbedring av eksisterende veg med møtelommer, permanent
  • midlertidig turveg i anleggsperioden langs Holvegen
  • permanent rundkjøring for påkobling til E6
  • midlertidig rigg og anleggsområder nær linjen

Vurdering av krav til konsekvensutredning for de to utskilte reguleringsplanene er vurdert etter (PBL) § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning § 6-10 i samarbeid med Stjørdal kommune. Det er konkludert med at planutvidelsen for ovennevnte reguleringsplaner ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Merknader til varslet planutvidelse sendes til e6kaa@selberg.no eller ved brev til plankonsulent Selberg Arkitekter, v/ Siv Minna Aastorp, pb 6094 Torgarden, 7434 Trondheim.

Frist for merknader er satt til 22. oktober 2019