PLANUTVIDELSE/TILLEGGSVARSLING I STJØRDAL KOMMUNE – JANUAR 2020

I desember 2018 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet for en ny firefelts motorvei på ca. 19 km fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning og vi har utarbeidet et planprogram med planavgrensning for Stjørdal og Levanger kommune. Planprogram ble vedtatt i Stjørdal kommune 03.04.2019 og i Levanger kommune 13.03.2019.

I henhold til plan- og bygningsloven(PBL) § 12-1 og § 12-8 varsles det herved en utvidelse av planområdet som skissert over og vist i vedlegg 1
(«E6 Kvithammar-Åsen Parsell Stjørdal kommune» PlanID 2-067 og Reguleringsplan for Holvegen PlanID 3-051).

For mer detaljert kartoversikt med utvidet plangrense, se vår merknadsportal:

Merknadsportalen vil være åpen i annonsert merknadsperiode.

Link til vedlegg 1

I prosjektet er det lagt opp til en byggestart på hovedarbeidene vinteren 2020/21. I oktober 2019 ble det varslet en utvidelse av planområdet med formål å sikre en tilfredsstillende adkomst inn til hovedlinjen tilknyttet forventet byggestart for hovedarbeidene vinteren 2020/21.

Det er behov for ytterligere utvidelse av planområdet. Dette er et resultat av trafikksikkerhetsvurderinger langs Holvegen i forbindelse med forventet anleggstrafikk, pågående vurderinger rundt egnede arealer for overskudd av tunnelmasser fra Forbordsfjelltunnelen, samt behov for omfattende geotekniske stabiliseringstiltak i Vollselva og tilgrensende arealer. Sistnevnte gir god samfunnssikkerhet for veg, jernbane og bebyggelsen innenfor kvikkleiresoneområdet.

Holvegen er smal og det er behov for breddeutvidelse og møteplasser for å få tilstrekkelig tilkomst til tunnelpåhugget ved Holan. Det er utført en trafikksikkerhetsvurdering med skissering av avbøtende tiltak. I et parti av vegen med boligbebyggelse tett på vegen tilsier rapporten behov for større tiltak, spesielt dersom det blir aktuelt med massetransport av et visst omfang langs Holvegen. Endring av avkjørselsforhold og sikring mot veg kan være aktuelt. En annen løsning som vurderes er å anlegge en separat anleggsveg over jordet (eiendommene gnr/bnr 25/1-3 og 28/1) for å avlaste Holvegen i det mest kritiske punktet i anleggsperioden

Det pågår et kontinuerlig arbeid på hovedplanen med å finne egnede arealer som kan benyttes for å dekke opp størst mulig andel av masseoverskudd av tunnelstein fra Forbordfjelltunnelen i veglinjen eller umiddelbar nærhet av denne. Formålet med arbeidet er å begrense belastningen på tilstøtende vegnett og beboere langs Holvegen. P.t. har en ikke tilstrekkelig lokal utnyttelse av disse massene, og det må dermed påregnes behov for massetransport langs Holvegen til eksterne mottak. Nytt varsel om utvidelse av planområdet har som formål å ivareta trafikksikkerheten i området ved bl.a. å legge til rette for en midlertidig anleggsvei over jordet.

Vollselva med sideraviner og tilgrensende terreng inngår i flere sammenhengende kvikkleiresoner. Disse vil bli berørt av tiltakene langs Holvegen og hovedlinjen E6 Kvithammer-Åsen. Gjennom omfattende grunnundersøkelser og kvikkleiresoneutredning er det konkludert med at det er nødvendig med omfattende geotekniske stabiliseringstiltak. Flere løsninger er aktuelle, men sikringstiltak i selve elva og tilhørende sideraviner vil være en løsning som kan gi gode effekter for hele området – ikke bare for vegprosjektet, samt øke samfunnssikkerheten i området. Med bakgrunn i dette ønsker en å utvide planområdet til å omfatte en betydelig strekning langs Vollselva. Dette for å utrede muligheten for bruk av tunnelstein til stabiliseringstiltak.

I forbindelse med tunnelarbeidene er det behov for å sette av areal til lagring av sprengstoff. Nord for Holvegen er det lagt inn et område for dette formålet.

Planutvidelsen er markert med blå farge og er på ca. 82 daa. Planavgrensningen kan bli gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.
Merknader til planutvidelsen sendes til e-post e6kaa@selberg.no eller ved brev til plankonsulent, Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, pb 6094 Torgarden, 7434 Trondheim.

Frist for merknader er satt til 13. januar 2020