PLANUTVIDELSE/TILLEGGVARSLING I LEVANGER KOMMUNE - JANUAR 2021

I desember 2018 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet for en ny firefelts motorvei på ca. 19 km fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning. Planprogram for «Detaljregulering for E6 Kvithammar-Åsen» ble fastsatt i Stjørdal kommunestyre 03.04.2019 og i Levanger kommunestyre 13.03.2019.

I henhold til plan- og bygningsloven(PBL) § 12-3 og § 12-8 varsles det herved om en utvidelse (tredje gang) av planområdet. Oversiktskart i vedlegg 1 viser forslag til utvidet planavgrensning (stiplet svart linje). Utvidelsen omfatter områdene som er vist med blå farge på kartet i vedlegg 2.

Bakgrunnen for utvidelsen er behov for erosjonssikring i Vulua (inkludert anleggsadkomst inn til disse områdene).

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av den videre planprosessen.

For mer detaljert kartoversikt med utvidet plangrense, se vår merknadsportal:

Merknadsportalen vil være åpen i annonsert merknadsperiode.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det herved om en utvidelse av planområdet. Utvidelsen er vist i vedlegg 1 og vedlegg 2.

Innspill til planarbeidet og merknader til planavgrensningen kan sendes på e-post til e6kaa@selberg.no eller som brev til plankonsulent Selberg Arkitekter, v/ Siv Minna Aastorp, pb 6094 Torgarden, 7434 Trondheim.

Frist for merknader er satt til 10. februar 2021

For ytterligere informasjon eller spørsmål til planarbeidet bes det tas kontakt med Nye Veier AS v/ Lars Erik Moe, tlf. 90899486, eller Siv Minna Aastorp, tlf. 91821734.