PLANUTVIDELSE/TILLEGGVARSLING I LEVANGER KOMMUNE - JANUAR 2021

I desember 2018 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet for en ny firefelts motorvei på ca. 19 km fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning. Planprogram for «Detaljregulering for E6 Kvithammar-Åsen» ble fastsatt i Stjørdal kommunestyre 03.04.2019 og i Levanger kommunestyre 13.03.2019.

I henhold til plan- og bygningsloven(PBL) § 12-3 og § 12-8 varsles det herved om en utvidelse (andre gang) av planområdet. Oversiktskart i vedlegg 1 viser forslag til utvidet planavgrensning stiplet svart. Utvidelsen omfatter 5 delområder, som er markert med rød ellipse i kartet. Omfanget av utvidelse (nye områder) innenfor de aktuelle delområdet er vist i kart vedlegg 2 og illustrert med blå flater.

De forskjellige områdene er nummerert og ivaretar følgende behov:
  1. Optimalisering av trasé i dagsone Vuddudalen som medfører utvidelse pga. vegfyllinger.
  2. Utvidelse på grunn av riggområde ved søndre påhugg Ramshåmmårtunnelen.
  3. Anleggelse av driftsveg inn til dagsone Kleiva.
  4. Utvidelse av regulert sikringssone på grunnen over Åsentunnelen på en kort strekning ved Fossingelva. Bakgrunnen for utvidelsen er etablering av basseng for sedimentasjon og basseng for brann- og vaskevann i lavbrekket i sørgående tunnelløp.
  5. Etablering av ny adkomst og støytiltak knyttet til Hammer gård for å ivareta støyforhold og trafikksikkerhet i anleggsperioden.
    Etablering av midlertidig rundkjøring og omlegging av fylkesveg 6854 i anleggsperioden, samt en liten utvidelse av vegfylling.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av den videre planprosessen.

For mer detaljert kartoversikt med utvidet plangrense, se vår merknadsportal:

Merknadsportalen vil være åpen i annonsert merknadsperiode.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det herved om en utvidelse av planområdet. Utvidelsen er vist i vedlegg 1 og vedlegg 2.

Innspill til planarbeidet og merknader til planavgrensningen kan sendes på e-post til e6kaa@selberg.no eller som brev til plankonsulent Selberg Arkitekter, v/ Siv Minna Aastorp, pb 6094 Torgarden, 7434 Trondheim.

Frist for merknader er satt til 10. februar 2021

For ytterligere informasjon eller spørsmål til planarbeidet bes det tas kontakt med Nye Veier AS v/ Lars Erik Moe, tlf. 90899486, eller Siv Minna Aastorp, tlf. 91821734.