Reguleringsprosessen

Å bygge store infrastrukturanlegg er en omfattende prosess og forutsetter god planlegging og medvirkning på alle nivåer. En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område og som beskriver tiltaket og gir rammer for arbeidet tilknyttet utførelsesfasen. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), § 12-12. For å kunne sette i gang med større bygge- og anleggsarbeider må man ha en reguleringsplan.

Nye Veier utarbeider forslag til reguleringsplan, men det er politikerne i henholdsvis Stjørdal og Levanger kommune som vedtar planene (PBL) § 12-12.

Gjennom planprosessen vil det være flere trinn for medvirkning. Det er to lovpålagte runder der det er mulighet til å gi formelle merknader til planarbeidet.

Dokumenter i en reguleringsplan

En reguleringsplan består av ett eller flere reguleringsplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser, samt en planbeskrivelse av tiltaket. Reguleringsplanen skal vise arealbehov for den framtidige vegen og hvordan arealene inntil vegen er planlagt brukt. Planen viser også ting som kryssutforming, ulike miljøtiltak, adkomstforhold, eventuelle gang- og sykkelveger, områder for deponi og rigg samt vannhåndtering.

Planprosessen og medvirkning

I forbindelse med planoppstart skal kommunen som planmyndighet vurdere om tiltaket kan gi vesentlig virkning for miljø og samfunn. I så fall må forslagsstiller (her Nye Veier) utarbeide et planprogram og en konsekvensutredning av tiltaket. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt med tanke på grupper som vi antar blir særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Planprogrammet skal fastsettes av politikerne etter at det har ligget ut til offentlig ettersyn og høring.

Medvirkning

Gjennom planprosessen vil det være flere trinn for medvirkning. Det er to lovpålagte runder der det er mulig å gi formelle merknader til planarbeidet:

1.Ved oppstart av planarbeidet
2.Ved offentlig ettersyn og høring (politisk førstegangsbehandling) av planforslaget

Grunneiere og andre direkte berørte varsles ved brev, i tillegg til at vi annonserer planarbeidet i minst én lokalavis og på kommunens nettside og www.e6kaa.no (denne webside).

Offentlig ettersyn og høring

Ved offentlig ettersyn vil planforslaget presenteres med et farget kart som viser foreslått arealbruk med tilhørende reguleringsbestemmelser. Sammen med reguleringsplanen følger fyldig dokumentasjon og illustrasjoner på planlagt tiltak. Planmaterialet vil være tilgjengelig på kommunens servicetorg, kommunens nettside, og www.e6kaa.no. Høring og offentlig ettersyn har en varighet på 6 uker. Se oversikt planprosess.

Nye Veier AS varslet i desember 2018 oppstart av planarbeid for en ny firefelts veg på ca. 19 km fra E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning og det er utarbeidet et planprogram med planavgrensning for Stjørdal og Levanger kommune. Planprogram ble vedtatt i Stjørdal kommune 03.04.19 og i Levanger kommune 13.03.19. Prosjektet har en tidsramme fram til veien er ferdig i 2025/26.

Vi må sikre en tilfredsstillende adkomst inn til hovedlinjen før forventet byggestart for hovedarbeidene vinteren 2020/21. Eksisterende veger skal benyttes som tilførselsveger. Grunnet nødvendig oppgradering av tilførselsvegene og at tilkomsten er tidskritisk, vil disse tilførselsvegene reguleres gjennom separate reguleringsplaner for henholdsvis jernbanekulvert Langstein og Holvegen.

Det planlegges utarbeidet følgende reguleringsplaner:

  • Reguleringsplan for jernbanekulvert Langstein (Stjørdal kommune)
  • Reguleringsplan for Holvegen (Stjørdal kommune)
  • Reguleringsplan for E6 Kvithammar – Åsen (Levanger og Stjørdal kommune)
Grunnerverv

Vedtatt reguleringsplan gir rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv, bygging og drift av vegen.

Vedtak av reguleringsplan

Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt. Kunngjøring skjer som regel i minst èn avis som er mest leste på stedet i tillegg til kommunens nettside og www.e6kaa.no. Det er vanligvis kommunen som vedtar reguleringsplaner, men dersom det foreligger innsigelser fra andre berørte myndigheter er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som tar endelig beslutning om planen.

Klage på kommunestyrets vedtak

Ved klager på kommunens vedtak (PBL), § 27-3 av reguleringsplan fra grunneiere eller andre berørte parter, der kommunen ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli oversendt fylkesmannen for behandling. Det er KMD som er siste instans som tar endelig beslutning om ev. påklagelse av reguleringsplanen. Departementets vedtak kan ikke påklages.