Om prosjektet

Bakgrunn

Prosjektet E6 Kvithammar-Åsen omfatter strekningen mellom Kvithammarkrysset i Stjørdal kommune og Vassmarka like nord for Åsen i Levanger kommune. Eksisterende trase har en lengde på ca. 23 km.

Transportkorridoren mellom Stjørdal og Åsen, som er en del av det nasjonale transportnettet, preges i dag av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet, og består i hovedsak av tofelts vei med til dels krapp kurvatur og mye stigning/fall. Trafikkutviklingen tilsier at trafikksikkerhet og kapasitet må forbedres. Det er på deler av strekningen stor risiko for storulykker, samtidig som det mangler omkjøringsmulighet ved Langstein og i Vuddudalen.

Det er tidligere utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for denne strekningen. Denne planen ble vedtatt i begge kommunene i 2015. Det er utarbeidet og vedtatt planprogram som grunnlag for det forestående reguleringsplanarbeidet.

Ny E6 planlegges som firefelts motorveg med hastighet 110 km/t. Veglengde for ny trase er forventet å bli ca. 19 km, noe som sammen med økt hastighet vil innebære en halvering av reisetiden på strekningen .

Framdrift

Prosjektet er ett av prosjektene til Nye Veier i Trøndelag som er prioritert for utbygging. Hæhre Entreprenør AS er valgt entreprenør, og sammen med en rådgivergruppe bestående av Aas-Jakobsen, ViaNova, Selberg Arkitekter, NGI, Sweco, Brekke & Strand, ECT, Safetec mfl. er en nå i gang med å utvikle prosjektet gjennom en samhandlingsfase. En legger opp til å dele opp planarbeidet i 4-5 reguleringsplaner, hvorav planforslag til hovedtraseen forventes ferdig i løpet av våren 2020.

Det planlegges byggestart for forberedende arbeider høsten 2020, mens hovedarbeidene tidligst kommer i gang rundt årsskiftet 2020/21. Ferdigstillelse og åpning av ny E6 forventes i 2025/2026.