Trafikkomlegging i Langstein sommeren 2020

Nye Veier starter med forarbeid i Langstein i forbindelse med utbyggingen av ny E6 fra Kvithammar til Åsen. Det medfører noen trafikkomlegginger i sommer og utover høsten.


Nye Veier skal bygge ny E6 fra Kvithammar til Åsen. Planlagt byggestart er 2021 og byggearbeidene vil føre til stor anleggsvirksomhet i Langsteindalen. For å kunne sikre trygg og god adkomst til anleggsområdet vil vi foreta utskifting av eks. jernbaneundergang i Langstein samt foreta utbedringer på E6 og Fv 6816 (Langsteinvegen). Dette arbeidet starter vi med allerede nå, og arbeidet vil medføre stengning og omkjøring i Langstein i sommer og tidlig høst.

Hva skal bygges?
Eksisterende jernbaneundergang i Langstein planlegges skiftet ut med en ny undergang som har bredde x høyde 6,5 x 4,6 m. Slik utskifting berører selvsagt togtrafikken og må utføres på en forhåndsavklart «togfri» helg. I dette tilfellet 12-14. september, og dette vil være førende for byggearbeidene. Eksisterende E6 må senkes over en strekning på drøyt 200 m for å tilpasses økt høyde i undergangen. Videre etableres en rundkjøring i stedet for dagens T-kryss i krysset mellom E6 og Fv 6816. Dette er bl.a. for å bedre avkjøringsforholdene for anleggstrafikken. Fv 6816 må høydetilpasses inn mot kulverten, og det vil bli bygd et nødvendig antall møteplasser langs Fv 6816 oppover Langsteindalen for å bedre forholdene for møtende tungbiltrafikk.

 

Vi deler anleggsarbeidene inn i tre perioder:

Første periode: ca. 08.06 – 29.06
Dagens avkjøringsfelt langs E6 sørfra og Fv 6816 vil bli stengt på strekningen fra jernbaneundergangen og opp til avkjøring til Drogset. Stenging vil bli skiltet på vegaksen fra Hegra til E6 i Langstein. I denne tidsperioden skal vi også etablere en midlertidig omkjøringsveg for E6-trafikken som vist i skissen nedenfor. Det vil også bli utført sprengningsarbeider og bergsikring knyttet til etablering av møteplasser oppover Langsteindalen. Berørte grunneiere blir kontaktet direkte om dette.  

 

Andre periode: uke 27-35
E6-trafikken legges over på den etablerte omkjøringsvegen, og Fv 6816 åpnes igjen for trafikk.

I denne fasen skal vi etablere en rundkjøring på E6, og senke denne i området merket med rødt i skissen nedenfor. Dette er for å tilpasse kryssområdet til et lavere høydenivå på kjørebanen gjennom undergangen som skal etableres i påfølgende fase.

 

Tredje periode: uke 36 til medio oktober
I september/oktober vil Fv 6816 bli stengt igjen på strekningen fra Langstein og opp til avkjørsel til Drogset. I denne perioden skal undergangen skiftes ut, fylkesvegen skal senkes/bygges om inn mot undergangen. 

 

Skoleskyss
For de skoleelevene som i dag har skoletransport via Langstein vil Nye Veier, i dialog med Trøndelag fylkeskommune og AtB, sette opp alternativt skoleskysstilbud i de periodene hvor Fv 6816 er stengt. Skoler, elever og foresatte som berøres av dette vil få nærmere info.

Utførende entreprenør
Hæhre Entreprenør er hovedentreprenør for de forberedende arbeidene i Langstein.


Spørsmål?
Da kan du kontakte en av disse:

Per Jørgensveen, anleggsleder Hæhre
950 49 144
per.jorgensveen@akh.no

 

Kristian Kleve-Ruud, anleggsleder Hæhre
482 82 977
kristian.kleve-ruud@akh.no

 

Jørund Gullikstad, prosjektsjef Nye Veier
907 60 929
jorund.gullikstad@nyeveier.no

 

Planlagt byggestart er i 2021
Veistrekningen for E6 Kvithammar-Åsen er 19 km lang, og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Dette korter reisetiden mellom Åsen og Stjørdal med ni minutter. Planlagt byggestart er 2021 og planlagt veiåpning er 2025/2026.

På dette prosjektet jobber Nye Veier sammen med entreprenør Hæhre og en rådgivergruppe ledet av Aas-Jakobsen.