Ligger an til mer tunnel i Åsen

Det viser seg å være svært utfordrende grunnforhold med blant annet mye kvikkleire i Åsen-området. Det betyr at det sannsynligvis blir mer tunnel enn først antatt når Nye Veier skal bygge ny E6.

Her ser du hvordan veilinjen kan bli i Åsen. Det blå er tunnel, mens det røde er dagsone.Planarbeidet knyttet til ny E6 fra
Kvithammar til Åsen pågår for fullt, og Nye Veier har kommet langt i arbeidet med å fastsette traséen som grunnlag for et reguleringsplanforslag. I forbindelse med planarbeidet er det gjort et stort stykke arbeid for å få mer kunnskap om grunnforholdene i området: det er foretatt geomagnetisk scanning, seismiske undersøkelser og det er blitt boret mer enn 700 hull. Resultatene viser tydelig at traséen går gjennom et område med svært krevende grunnforhold. Det ligger derfor an til at en betydelig andel av vegtraséen i Åsen/Vuddudalen må legges i tunnel i stedet for dagsone.

- Der det er løsmasse finner vi i all hovedsak bløt leire, hvorav et betydelig omfang karakteriseres som kvikkleire. Bergoverflaten betegnes som alpin, hvilket tilsier store og brå høydevariasjoner. I den nordligste delen av prosjektet har vi i den sammenheng avdekket en rekke søkk i bergoverflaten som i stor grad går på tvers av vegtraséen og gjør det krevende å finne tunneltraséer med tilstrekkelig bergoverdekning. I området øst for Åsen ser vi generelt at det blir mindre løsmasse og kvikkleire når vi trekker traseen vestover. Det samme gjelder også typisk i området hvor vi krysser jernbanen i Vassmarka, sier prosjektleder Lars Erik Moe.

Nye Veier jobber nå med en trasé som innebærer tre tunneler: en lang tunnel (ca. 2 km) øst for Åsen sentrum, kort tunnel gjennom Grubbåsen (ca. 0,3 km) og en mellomlang tunnel (1,5 km) gjennom Ramshåmmåren i Vuddudalen.

Vurderer ut fra flere prosjektmål
Basert på den kunnskapen Nye Veier hadde om grunnforholdene før oppstart av planarbeidet er det Vuddudalen som har gitt den største overraskelsen.

- Her lå det tilsynelatende godt til rette for ei veglinje i terreng langs østsida av dalbunnen. Stort omfang av kvikkleire, nærføring til Vulua og ikke minst et voldsomt poretrykk (vanntrykk) i massene tilsier at også her er tunnel, samlet sett, trolig å foretrekke, sier Moe.

I planarbeidet vurderer man ulike alternativer ut fra prosjektmål. Disse målene handler om HMS, kostnad, klima/ytre miljø, landbruk og trafikk. Også med tanke på landbruk og nærmiljø vil tunnelløsningen være å foretrekke i dette tilfellet.

Sammen med Norges Geotekniske Institutt (NGI) og EMerald Geomodelling har Nye Veier utført helikopterbasert geoskanning.

Utfordringen blir totalkostnaden
Mer tunnel vil være positivt for de fleste grunneierne og lokalsamfunnet, og for naturmiljøet langs traséen. Utfordringen vil være totalkostnaden i prosjektet som øker når en tvinges til å bygge elementer med høyere kostnad enn hva en har lagt til grunn, basert på de begrensede grunnundersøkelsene fra tidligere planfase.

- Vi ser det lite realistisk å komme helt ned på budsjettprisen som er satt for prosjektet, men vi jobber kontinuerlig med å snu de steiner som er mulig for å realisere prosjektet innenfor tilgjengelig kostnadsramme, sier Moe.

Vanligvis vil tunnel innebære 3-5 ganger høyere meterpris enn å bygge slik vegstandard i dagen, men i Åsen/Vuddudalen vil de svært omfattende sikrings-/stabiliseringstiltakene som må til for å kunne bygge veg i dagen utligne denne differansen.

Kan fortsatt bli endringer
I Stjørdal kommune er reguleringsplanforslaget snart ferdigstilt, og det kan forhåpentligvis bli sendt til kommunen for videre behandling i løpet av juni. Det er også utarbeidet egne reguleringsplaner for jernbanekulvert i Langstein, hvor høringsperioden er ferdig, og for forberedende arbeider langs Holvegen som er sendt over til Stjørdal kommune for videre behandling.

I Levanger kommune er prosjektet ikke kommet fullt så langt. Dette som direkte følge av de omfattende grunnundersøkelsene. Reguleringsforslaget kan tidligst sendes til kommunen i månedsskiftet september/oktober.

- Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, og muligheter for at supplerende undersøkelser og videre optimalisering kan påvirke beslutningsgrunnlaget og således det endelige planforslaget, sier Moe.