Hvordan medvirke

Å bygge et stort infrastrukturanlegg som E6 Kvithammar-Åsen forutsetter god planlegging og medvirkning på alle nivå. Nye Veier kjenner ikke til alle lokale forhold langs traseen. Det er derfor viktig at de som er berørt av, eller er interessert i veibyggingen, kommer med innspill. Vi har gode erfaringer på at utbredt samarbeid mellom de offentlige, kommune, grunneiere og andre gir bedre planprosesser og mer akseptable løsninger. Jo tidligere innspill og merknader kommer fram i planprosessen, jo større er muligheten for å kunne vurdere merknadene og kunne ta hensyn til dem.

Grunneiere og andre som blir direkte berørt av veibyggingen blir varslet direkte om planarbeidet på bestemte stadier i planprosessen. Første mulighet for medvirkning er når vi annonserer oppstart av planarbeidet. Neste mulighet er ved offentlig ettersyn og høring (førstegangsbehandling) av et ferdig reguleringsplanforslag. Det vil i noen tilfeller være behov for å utvide planområdet etter hvert som vi utarbeider planen. I slike tilfeller vil nye grunneiere og berørte parter varsles særskilt, i tillegg til ordinære varslingsprosedyrer.

I en plansak er det flere måter å medvirke på. I dette prosjektet vil vi legge til rette for følgende medvirkning:

Folkemøter

Vi vil arrangere et åpent folkemøte i høringsperioden om hovedplanen.

Åpen kontordag

Gjennom «åpne kontordager» vil det være mulig å kunne stille spørsmål og diskutere konkrete utfordringer i og langs traseen.

Dialogmøter

Vi vil ha dialogmøter med de som har særinteresser. Dette gjelder private og offentlige aktører.

Grunnerverv

Vi vil ha egne møter med grunneiere om grunnerverv fortløpende i prosjektperioden. Vi sender egne invitasjoner til dem det gjelder.

Digital medvirkning

Vi ønsker en bred medvirkning i prosjektet. Det er derfor utarbeidet to løsninger for digital medvirkning der det skilles mellom de formelle merknadene til reguleringene og mer uformelle kommentarer/spørsmål/informasjon til prosjektet.

Informasjonsportal

Dette er en digital 3D-portal som ligger åpen gjennom hele prosjektperioden. Formålet med portalen er å gi informasjon til berørte og interesserte samt at de som ønsker det, kan gi generell informasjon/faktaopplysninger som kan være av betydning for prosjektet i alle faser.

Link til informasjonsportal

Merknadsportal

Merknadsportalen knyttes til de formelle og lovpålagte kravene til medvirkning iht. plan- og bygningsloven. Alle som ønsker det, kan sende inn merknad til reguleringsplanen. Det kan du gjøre ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, varsel om utvidelse av plangrenser, og når reguleringsplanene legges ut til offentlig ettersyn og høring. Merknadsportalen vil være åpen i annonsert merknadsperiode. Merknader til planarbeidet i disse fasene er formelle og behandles skriftlig gjennom planprosessen og den kommunale saksbehandlingen av reguleringsplanene.

De formelle kravene til planprosess for reguleringsplaner er regulert i plan- og bygningsloven(PBL) § 12-8 og § 12-15. Disse bestemmelsene utfylles av forvaltningslovens regelverk og de generelle bestemmelsene om medvirkning i plan- og bygningsloven(PBL), kapittel 5.

Detaljregulering for Holvegen (PlanID 3-051)

Merknadsportalen vil i denne omgang være åpen i perioden 04.06.2020 til 16.07.2020. I denne perioden vil det være mulig å komme med merknader til reguleringsplanforslaget for «Reguleringsplan for Holvegen (PlanID 3-051)»

Link til Merknadsportalen her. 

Utvidet varslingsområde for Levanger kommune

Merknadsportalen vil i denne omgang være åpen t.o.m. 21.08.2020. I denne perioden vil det være mulig å komme med merknader til utvidet varslingsområde for Levanger kommune

Link til Merknadsportalen her.