Offentlig ettersyn og høring

I medhold av plan- og bygningsloven §12-10, har Stjørdal kommune ved Utvalg for Plan og Miljø i møte 16.09.2020, vedtatt å legge ut «Reguleringsplan for Kvithammar – Åsen, parsell Stjørdal»» (PlanID 3-053) (sak nr. PS 155/2020) ut til offentlig ettersyn og høring.

Reguleringsplanforslaget omfatter plankart og reguleringsbestemmelser som juridiske dokumenter. Planbeskrivelse med utdypende dokumentasjon i form av fagrapporter, illustrasjoner, konsekvensutredninger, merknadsvurderinger mm. følger planforslaget.

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 24.09.2020 til 05.11.2020. I denne perioden er det anledning til å komme med merknader til planforslaget. Merknadene legges inn i merknadsportalen eller sendes som e-post til postmottak@stjordal.kommune.no eller som brev til Stjørdal kommune, Adresse: Stjørdal kommune, Postboks 133, 7501 Stjørdal. Komplett planmateriale er også tilgjengelig på Stjørdal kommune sin hjemmeside.

Merknadsportalen vil være åpen i annonsert merknadsperiode.

Presentasjon av digitalt folkemøte 21.10.2020

Plandokumenter

3-053 Planbeskrivelse (21.09.2020)_1.gang.pdf

3-053 Planbestemmelser (18.09.2020)_1.gang.pdf

3-053 Plankart PG (02.09.2020)_1.gang.pdf

3-053 Plankart supplerende PG_5 m koter (02.09.2020)_1.gang.pdf

3-053 Plankart supplerende PG_bestomr. og planavgr. (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 Plankart supplerende PG_geometri og eiendomsgr. (02.09.2020)_1.gang.pdf

3-053 Plankart supplerende UG_5 m koter (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 Plankart supplerende UG_geometri og eiendomsgr. (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 Plankart UG (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 Samlet saksframstilling (16.09.2020)_1.gang.pdf

Fagrapporter

3-053 R0-HYD-01 Hydro. foruts. Vollselva, Langsteinelva og Vulua (08.06.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-AKU-02 Støyfaglig rapport (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-ANL-01 Anleggsgjennomføring (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-EL-01 Fagrapport Elektro (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-GEOL-02 Forbordsfjelltunnelen Ingeniørgeologisk rapport (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-GEOL-03 Høghåmmårtunnelen Ingeniørgeologisk rapport (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-GEOL-06 Ingeniørgeologisk rapport Furukollen (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-GEOT-08 Tolking av geotekniske parametere (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-GEOT-09 Geoteknisk fagrapport (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-HYD-01 Hydrologisk vurdering Langsteinelva (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-HYD-02 Hydrologisk vurdering Vollselva (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-KON-04 Forprosjekt konstruksjon (25.08.2020.)_1.gang.pdf

3-053 R1-LUFT-01 Fagrapport luft (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-MG-01 Fagrapport miljøgeologi (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-PLAN-03 Overordna vurdering av massedeponier (08.06.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-PLAN-04 Fagrapport jordhåndtering (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-TUN-01 Fagrapport tunnel (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-VA-01 Fagrapport VA (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-TS-03 Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse (25.08.2020)_1.gang.pdf

Konsekvensutredningsrapporter

3-053 R1-PLAN-05 KU landskapsbilde (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-PLAN-06 KU friluftsliv, by- og bygdeliv (03.07.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-PLAN-07 KU kulturarv (03.07.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-PLAN-08 KU naturressurser (21.09.20)_1.gang.pdf

3-053 R1-YM-03 KU naturmangfold (02.09.2020)_1.gang.pdf

Øvrige vedlegg

3-053 Annonse og varselbrev utvidelse nr. 1 og 2 (03.10.2019, 12.12.2019)_1.gang.pdf

3-053 Foreløpige vurderinger etter vannforskriften § 12 og nml kapittel ll BSK (08.09.2020)_1.gang.pdf

3-053 Merknadsmatrise planprogram (u.å.)_1.gang.pdf

3-053 Merknadsmatrise utvidelse nr. 1 av planområdet (08.06.2020)_1.gang.pdf

3-053 Merknadsmatrise utvidelse nr. 2 av planområdet (08.06.2020)_1.gang.pdf

3-053 Presentasjon ICE sesjon (05.02.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-BIM-03 Illustrasjonsvedlegg (08.06.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-LARK-01 Designoppfølgingsplan (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-PLAN-09 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 R1-VEG-01 Plan- og profilteginger (25.08.2020)_1.gang.pdf

3-053 Varslingsliste - planprogram og varsling 1 og 2. E6 K-Å.pdf