Offentlig ettersyn og høring

I medhold av plan og bygningsloven §12-10, har Levanger kommune ved Plan- og utviklingsutvalget i møte 12.05.2021, vedtatt å legge «Reguleringsplan for Kvithammar – Åsen, parsell Levanger» (PlanID L2018010) (sak nr. PS 21/2021) ut til offentlig ettersyn og høring.

Reguleringsplanforslaget omfatter plankart og reguleringsbestemmelser som juridiske dokumenter. Enkelte fagrapporter gis juridisk virkning gjennom henvisning i reguleringsbestemmelsene. Planbeskrivelse med utdypende dokumentasjon i form av fagrapporter, illustrasjoner, konsekvensutredninger, merknadsvurderinger mm følger planforslaget.

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 15.05.2021-01.07.2021. I denne perioden er det anledning til å komme med merknader til planforslaget. Merknadene legges inn i merknadsportalen eller sendes som e-post til postmottak@levanger.kommune.no eller som brev til Levanger kommune, Adresse: Postboks 130, 7601 Levanger. Komplett planmateriale er også tilgjengelig på Levanger kommune sin hjemmeside.

Merknadsportalen vil være åpen i annonsert merknadsperiode.

Plandokumenter

Planbeskrivelse 230421.pdf

Reguleringsbestemmelser230421.pdf

L2018010_E6 Kvithammar_Åsen parsell Levanger_PG.pdf

L2018010_E6 Kvithammar_Åsen parsell Levanger_UG.pdf

L2018010_Plankart supplerende oversiktskart_PG.pdf

L2018010_Plankart supplerende PG_bestemmelsesområder.pdf

L2018010_Plankart supplerende PG_med 5 m koter.pdf

L2018010_Plankart supplerende PG_med geometri.pdf

L2018010_Plankart supplerende UG_med 5 m koter.pdf

LAY_E6 Kvithammar_Åsen parsell Levanger_UG_geometri.pdf

Saksfremlegg 1.gangs behandling.pdf

Fagrapporter

R0-HYD-01 Hydrologiske forutsetninger for Vollselva, Langsteinelva og Vulua.pdf

R2-AKU-01 Støyfaglig fagrapport for detaljreguleringsplan.pdf

R2-ANL-01 Anleggsgjennomføring.pdf

R2-EL-01 Fagrapport elektro.pdf

R2-GEOL-01 Ingeniørgeologisk fagrapport - Bergskjæringer og skredfare i Vuddudalen.pdf

R2-GEOL-02 Ingeniørgeologisk fagrapport - Bergskjæringer Åsen nord.pdf

R2-GEOL-03 Åsentunnelen, ingeniørgeologisk rapport.pdf

R2-GEOL-04 Grubbåstunnelen, ingeniørgeologisk rapport.pdf

R2-GEOL-05 Ramshåmmårtunnelen, ingeniørgeologisk rapport.pdf

R2-GEOL-06 Høghåmmårtunnelen, ingeniørgeologisk rapport.pdf

R2-GEOT-02 Tolking av geotekniske parametere Vuddudalen.pdf

R2-GEOT-03 Tolkning av geotekniske parametre Åsen.pdf

R2-GEOT-04 Geoteknisk fagrapport dagsone Vuddudalen.pdf

R2-GEOT-05 Geoteknisk fagrapport dagsone Kleiva.pdf

R2-GEOT-06 Geoteknisk fagrapport dagsone Stokkan.pdf

R2-GEOT-07 Geoteknisk fagrapport Dagsone Vassmarka.pdf

R2-GEOT-08 Geoteknisk fagrapport Vassmarka næringsområde.pdf

R2-HYD-01 Flomanalyser Hoplavassdraget.pdf

R2-HYD-02 Hydrologisk vurdering Vulua.pdf

R2-KON-01 Forprosjekt konstruksjoner.pdf

R2-LARK-01 Designoppfølgingsplan_Levanger.pdf

R2-LUFT-01 Fagrapport luft.pdf

R2-MG-01 Fagrapport Miljøgeologi Levanger.pdf

R2-PLAN-05 Overordna vurdering av massedeponier-Levanger.pdf

R2-PLAN-06 Jordhåndtering ved nydyrking og reetablering av jordbruksarealer etter anleggsvirksomhet.pdf

R2-PLAN-07 ROS-analyse Levanger.pdf

R2-PLAN-08 - Alternativsvurderinger, Evalueringer Levanger.pdf

R2-PLAN-09 Næringsareal Vassmarka.pdf

R2-PLAN-10 Grubbåskrysset, utvikling av Nordlandsbanen.pdf

R2-TS-01 - Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse.pdf

R2-TUN-01-Fagrapport tunneler.pdf

R2-VA-01 Fagrapport vann og avløp (VA).pdf

Konsekvensutredninger

R2-PLAN-02 Temarapport konsekvensutredning Friluftsliv, by- og bygdeliv.pdf

R2-PLAN-03 Temarapport konsekvensutredning kulturarv.pdf

R2-PLAN-01 Temarapport konsekvensutredning landskapsbilde.pdf

R2-YM-01 Temarapport konsekvensutredning naturmangfold.pdf

R2-PLAN-04-KU-naturressurser.pdf

Øvrige vedlegg

R2-BIM-01 Illustrasjonshefte regplan_Levangerplanen.pdf

R2-VEG-01 Illustrasjonstegninger_Levanger.pdf

Vedlegg 1 - Varsel om planoppstart inkl. planprogram - Merknadsoppsumering Nye Veier.pdf

Vedlegg 2 - Varslingsliste - planprogram og utvidet varsling 1, 2 og 3. E6 K-Å.pdf

Vedlegg 3 - Annonse og varselbrev - utvidet varsling 1, 2 og 3. E6 K-Å.pdf

Vedlegg 4 - Innkomne merknader utvidet varsling 1, 2 og 3. E6 K-Å.pdf

Vedlegg 5 - Utvidelse av planområde 1. gang - Merknadsmatrise E6-KÅ.pdf

Vedlegg 6 - Utvidelse av planområde 2. og 3. gang - Merknadsmatrise E6 K-Å.pdf