Offentlig ettersyn og høring

I medhold av plan- og bygningsloven §12-10, har Stjørdal kommune ved Utvalg for Plan og Miljø i møte 12.02.2020, vedtatt å legge ut detaljreguleringsplan for «Jernbanekulvert Langstein» (PlanID 3-052) (sak PS 24/20 3-052) ut til offentlig ettersyn og høring.

Reguleringsplanforslaget omfatter plankart og reguleringsbestemmelser som juridiske dokumenter. Planbeskrivelse med utdypende dokumentasjon i form av fagrapporter, illustrasjoner, merknadsvurderinger mm. følger planforslaget.

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 20.02.2020-02.04.2020. I denne perioden er det anledning til å komme med merknader til planforslaget.

Merknadsportalen vil være åpen i annonsert merknadsperiode.

Plandokumenter

3-052-Planbeskrivelse-27.01.2020_1.gang.pdf

3-052-Planbestemmelser-27.01.2020_1.gang.pdf

3-052-Samlet-saksframstilling-12.02.2020_1.gang.pdf

3-052-Plankart_JernbanekulvertLangstein.pdf

3-052-Plankart_JernbanekulvertLangstein_med-geometri.pdf

3-052-Plankart_JernbanekulvertLangstein_uten-faresoner.pdf

Vedlegg

Vedlegg-01-Illustrasjonsvedlegg-regplan_Langstein.pdf

Vedlegg-02-Plan-og-profiltegninger.pdf

Vedlegg-03-R1-KON-03-Fagrapport-for-detaljregulering-Langstein-jernbanekulvert.pdf

Vedlegg-04-R1-YM-01,-Fagrapport-naturmangfold.-Detaljregulering-Jernbanekulvert-Langstein.pdf

Vedlegg-05.0-R1-GEOT-03-Geoteknisk-fagrapport-Langstein.pdf

Vedlegg-05.1-10214848-RIG-NOT-001_rev00_-_Langstein-uavh.-kontroll-geoteknikk.pdf

Vedlegg-06-R1-GEOL-01-Rev.-01-Ingeniørgeologisk-rapport-til-reguleringsplan.pdf

Vedlegg-07_R1-PLAN_01-ROS-analyse.pdf

Vedlegg-08-R1-TS-01-Risikovurdering-trafikksikkerhet-Langstein.pdf

Vedlegg-09-Merknadsmatrise-Utvidelse-av-planområde-E6-Kvithammar-Åsen-revidert-170120.pdf

Vedlegg-10-Innkomne-merknader-ved-utvidelse-av-planområdet-E6-Kvithammer-Åsen.-Samlet.pdf

Vedlegg-11-Varslingsliste-Utvidelse-av-planområde-E6-Kvithammar-Åsen.pdf

Vedlegg-12-Merknadsmatrise-planprogram-E6-Kvithammar-Åsen.pdf

Vedlegg-13-N0-AKU-02.-Støy-i-anleggsfasen.pdf

Vedlegg-14-R1-RAMS-01-Risikovurdering-RAMS-Langstein-undergang-m-forside-og-vedlegg.pdf