Offentlig ettersyn og høring

I medhold av plan- og bygningsloven §12-10, har Stjørdal kommune ved Utvalg for Plan og Miljø i møte 27.05.2020, vedtatt å legge ut «Reguleringsplan for Holvegen» (PlanID 3-051) (sak nr. PS 88/2020) ut til offentlig ettersyn og høring.

Reguleringsplanforslaget omfatter plankart og reguleringsbestemmelser som juridiske dokumenter. Planbeskrivelse med utdypende dokumentasjon i form av fagrapporter, illustrasjoner, merknadsvurderinger mm. følger planforslaget.

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 04.06.2020 til 16.07.2020. I denne perioden er det anledning til å komme med merknader til planforslaget. Merknadene legges inn i merknadsportalen eller sendes som e-post til postmottak@stjordal.kommune.no eller som brev til Stjørdal kommune, Adresse: Stjørdal kommune, Postboks 133, 7501 Stjørdal.

Link til Stjørdal kommune sin webside for detaljregulering for Holvegen

Merknadsportalen vil være åpen i annonsert merknadsperiode.

Plandokumenter

3-051 Planbeskrivelse (13.05.2020)_1.gang.pdf

3-051 Planbestemmelser (13.05.2020)_1.gang.pdf

3-051 Plankart Holvegen_02.06.20.pdf

3-051 Samlet saksframstilling (27.05.2020)_1.gang.pdf

3-051 Supplerende plankart Holvegen med geometri_02.06.20.pdf

3-051 Supplerende plankart Holvegen uten faresoneskravur_02.06.20.pdf

Vedlegg

Vedlegg-01_3-051 Illustrasjonsvedlegg (16.04.2020)_1.gang.pdf

Vedlegg-02_3-051 Jordkvalitet (16.04.2020, 22.04.2020)_1.gang.pdf

Vedlegg-03_3-051 Fagrapport naturmangfold (02.04.2020)_1.gang.pdf

Vedlegg-04_3-051 Fagrapport kvikkleire (15.04.2020)_1.gang.pdf

Vedlegg-05_3-051 Fagrapport geoteknikk (15.04.2020).pdf

Vedlegg-06_3-051 ROS-analyse (22.04.2020)_1.gang.pdf

Vedlegg-07_3-051 Fagrapport trafikksikkerhet (07.05.2020)_1.gang.pdf

Vedlegg-08_3-051 Fagrapport støy (02.04.2020)_1.gang.pdf

Vedlegg-09_3-051 Merknadsmatrise utvidelse av planområde (07.02.2020) _1.gang .pdf

Vedlegg-10_3-051 Merknadsmatrise utvidelse av planområde (28.01.2020) _1.gang .pdf

Vedlegg-11_3-051 Annonse og varselbrev (03.10.2019, 12.02.2019)_1.gang.pdf

Vedlegg-13_3-051 Merknadsmatrise planprogram (28.01.2020)_1.gang .pdf

Vedlegg-15_3-051 Plan- og profiltegninger (06.03.2020)_1.gang.pdf